THÔNG TIN - TƯ LIỆU CHUYÊN MÔN

 1. Thông tư 22/2016 Bộ GD&ĐT Đánh giá HS tiểu học

 2.  HDSD hệ thống quản lí dữ liệu tiểu học

 3.  Qui đổi Tiếng Anh 

 4. TT13/2015/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

 5. TT03/2013/TT-BTP Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

 6. Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập

 7. CM tiểu học: thực hiện nhiệm vụ NH 2015-2016

 8.  Luật viên chức 2010 

 9. Luật tiếp công dân

 10.    Luật khiếu nại   

 11. Luật tố cáo

 12. TT04/2013 TTCP: Qui định thẩm quyền, nội dung thanh tra, trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại

 13. TT05/2013 TTCP: Qui định thẩm quyền, nội dung thanh tra, trách nhiệm thực hiện pháp luật vềt tố cáo

 14. TT06/2013 TTCP: Qui định qui trình giải quyết tố cáo

 15. TT07/2013 TTCP Qui định giải quyết khiếu nại hành chính

 16. NĐ64/2014 TTCP Qui định một số điều luật tiếp công dân

 17. NĐ75/2012 TTCP Qui định chi tiết một số điều của luật khiếu nại

 18. NĐ76/2012 TTCP Qui định chi tiết một số điều của luật tố cáo

 19. Nđ90/2013 Nđ-CP: Qui định trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện quyền hạn được giao

 20. TT01/2011/TT-BNV: Hướng dẫn thể thức vă bản

 21. Các mẫu kèm theo TT01/2011/BNV

 22. Nđ/108 CP: Tinh giảm biên chế

 23. TT30 BGD&ĐT: Đánh giá HS tiểu học