Năm học tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục

THÔNG BÁO MỚI

Kể từ ngày 01/06/2018

trang Web của trường TH TTr Thạnh Phú

được đổi lại là:  ththitranthanhphu.bentre.edu.vn