Năm học tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục

THÔNG BÁO MỚI

Kể từ ngày 01/06/2018

trang Web của trường TH TTr Thạnh Phú

được đổi lại là:  ththitranthanhphu.bentre.edu.vn 

  1. Kế hoạch Tháng 5-2018
  2. Xem phim "Thầy cô chúng ta đã thay đổi"
  3. ................................................................