ĐIỀU HÀNH

1. Đội ngũ Quản lý: Gồm một Hiệu Trưởng và hai Hiệu Phó.

 

    - Hiệu trưởng: Võ Thị Thanh - Sinh năm: 1968 -Trình độ Chuyên môn: Đại học sư phạm Tiểu học

 

    - Phó Hiệu trưởng: Đặng Thanh Trúc - Trình độ Chuyên môn: Đại học sư phạm Tiểu học

 

    - Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thành Tuấn - Sinh năm 1970 - Trình độ Chuyên môn: Cao đẳng sư phạm Tiểu học

 

2. Đội ngũ Cán bộ - Giáo viên: 

        - Tổng số: 56; Trong đó BGH: 03, Kế toán: 01, Văn thư: 01, Thư viện: 01, Thiết bị: 01, Bảo vệ: 02, Y tế: 01, GV trực tiếp giảng dạy: 45, Tạp vụ: 01

       - Nhân viên bán trú: ...............

 

3. Trình độ chuyên môn: Trình độ Đại học: .........  , Trình độ cao đẳng: ........., Trung cấp: .............